Governance

God fondsledelse

Poul Erik Bech Fonden har valgt at følge Erhvervsstyrelsens anbefalinger for god fondsledelse som er rettet mod erhvervsdrivende fonde og udfyldt skema til ”Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens § 77 a”. Du kan få adgang til skemaet her.

Bestyrelsen

Poul Erik Bech Fondens bestyrelse skal ifølge fundatsen bestå af mindst 3 og højst 7 antal medlemmer. Et bestyrelsesmedlem udpeges for en periode på 4 år. Genvalg kan finde sted og fonden opererer ikke med et aldersloft.

Bestyrelsen udpeges som følger:

  • Poul Erik Bech, eller i dennes forfald dennes ægtefælle og senere livsarvinger udpeger 3 medlemmer.
  • Bestyrelsen i EDC-holding A/S, CVR nr. 11 17 20 40 udpeger et medlem. Denne udpegningsret består så længe den ejendomsmæglervirksomhed, der drives af Poul Erik Bech koncernen i Danmark, deltager i EDC samarbejdet. Fra det tidspunkt hvor ejendomsmæglervirksomheden måtte udtræde af EDC samarbejdet overgår udpegningsretten til medarbejderne i EDC Poul Erik Bech Holding A/S koncernen.
  • Medarbejderne i EDC Poul Erik Bech Holding A/S koncernen udpeger 1 medlem. Medmindre bestyrelsen enstemmigt beslutter andet, sker udpegningen efter de til enhver tid gældende regler i selskabsloven om valg af medarbejderrepræsentanter til bestyrelsen i aktieselskaber.
  • Bestyrelsen for Varde Bevaringsforening udpeger 1 medlem. Såfremt Varde Bevaringsforening ophører med sit virke, udpeger kommunalbestyrelsen i Varde Kommune 1 medlem.
  • Bestyrelsen for Det Kongelige Kunstakademi, Billedkunstskolerne udpeger 1 medlem.

Forretningsorden

Fondens og bestyrelsens virke er nedskrevet i en forretningsorden, der løbende opdateres.

CSR

Poul Erik Bech Fonden vil støtte gennemarbejdede projekter med øje for social ansvarlighed og løbende dele informationer om fondens arbejde. Troværdighed skal kendetegne Poul Erik Bech Fonden og dette ønkes blandt andet opnået via gennemsigtighed omkring fondens arbejde.

Skatteforhold vedr. fondens uddelinger

Poul Erik Bech Fonden indberetter alle uddelinger/legater til SKAT. Legater er i almindelighed skattepligtige.